Bàn phím:
Từ điển:
 

das Tausend

  • {thousand} số một nghìn, một nghìn, rất nhiều, hàng nghìn