Bàn phím:
Từ điển:
 

der Taufpate

  • {godfather} cha đỡ đầu, người được lấy tên để đặt cho
  • {godparent} mẹ đỡ đầu