Bàn phím:
Từ điển:
 

der Täufling

  • {child to be baptized}