Bàn phím:
Từ điển:
 

die Taufkapelle

  • {baptistery} nơi rửa tội