Bàn phím:
Từ điển:
 

taufen

  • {to baptize} rửa tội, đặt tên
  • {to christen} làm lễ rửa tội, đặt tên thánh