Bàn phím:
Từ điển:
 

die Taufe

  • {baptism} lễ rửa tội, sự thử thách đầu tiên, sự đặt tên
  • {christening} lễ đặt tên