Bàn phím:
Từ điển:
 

der Taucheranzug

  • {armour} áo giáp, vỏ sắt, các loại xe bọc sắt, áo lặn, giáp vỏ sắt, huy hiệu coat armour)