Bàn phím:
Từ điển:
 

die Tatstatur (Computer)

  • {console} rầm chìa