Bàn phím:
Từ điển:
 

tätscheln

  • {to pat} vỗ nhẹ, vỗ về, vỗ cho dẹt xuống
  • {to pet} cưng, nuông, yêu quý