Bàn phím:
Từ điển:
 

der Tatsachenbericht

  • {factual report}