Bàn phím:
Từ điển:
 

die Tatsache

 • {actuality} thực tế, thực tại, điều kiện hiện tại, điều kiện thực tế, hiện thực
 • {circumstance} hoàn cảnh, trường hợp, tình huống, sự kiện, sự việc, chi tiết, nghi thức, nghi lễ
 • {fact} việc, sự thật, cơ sở lập luận
 • {reality} sự thực, sự vật có thực, tính chất chính xác, tính chất xác thực, tính chất đúng
  • die wahre Tatsache {veriety}:
  • die gegebene Tatsache {datum}:
  • durch diese Tatsache {ipso facto}:
  • eine verbürgte Tatsache {a matter of records}:
  • diese Tatsache entging mir {that fact escaped me}:
  • ausgehend von der Tatsache {based on the fact}:
  • es ist eine unumstößliche Tatsache, daß {it is an absolute fact that}:
  • er hat sich mit der Tatsache abgefunden {he is resigned to the fact}: