Bàn phím:
Từ điển:
 

das Taschentüchlein

  • {hanky} khăn tay, khăn mùi soa