Bàn phím:
Từ điển:
 

das Taschentuch

  • {handkerchief} khăn tay, khăn mùi soa, khăn vuông quàng cổ neck handkerchief)
  • {hanky}
  • {wipe} sự lau, sự chùi, cái tát, cái quật
    • mit dem Taschentuch wedeln {to wave one's handkerchief}: