Bàn phím:
Từ điển:
 

der Taschenkrebs

  • {common crab}