Bàn phím:
Từ điển:
 

das Taschenformat

  • {pocket size}