Bàn phím:
Từ điển:
 

die Tarnung

  • {camouflage} sự nguỵ trang & ), vật nguỵ trang
  • {disguise} sự trá hình, sự cải trang, quần áo cải trang, sự giá trị, sự nguỵ trang, bề ngoài lừa dối, sự che giấu, sự che đậy
    • die Tarnung (Militär) {concealment; screen}: