Bàn phím:
Từ điển:
 

tarnen

  • {to camouflage} nguỵ trang & )
    • tarnen (Militär) {to mask; to screen}: