Bàn phím:
Từ điển:
 

der Tarifpartner

  • {party to a wage agreement}