Bàn phím:
Từ điển:
 

der Tarif

  • {rate} tỷ lệ, tốc độ, giá, suất, mức, thuế địa phương, hạng, loại, sự đánh giá, sự ước lượng, sự sắp hạng, sự tiêu thụ
  • {tariff} bảng kẻ giá, thuế quan, thuế xuất nhập khẩu, biểu thuế quan
    • der Tarif (Eisenbahn) {table of fares}:
    • unter Tarif arbeiten {to rat}: