Bàn phím:
Từ điển:
 

tarieren

  • {to tare} cân bì