Bàn phím:
Từ điển:
 

die Tara (Kommerz)

  • {tare} đậu tằm, bì