Bàn phím:
Từ điển:
 

der Tante-Emma-Laden

  • {Mom and Pop grocery store}