Bàn phím:
Từ điển:
 

der Tankwart

  • {pump attendant}