Bàn phím:
Từ điển:
 

das Tanklager

  • {fuel depot; tank farm}