Bàn phím:
Từ điển:
 

tanken

  • {to fuel} cung cấp chất đốt, lấy chất đốt