Bàn phím:
Từ điển:
 

der Tango (Musik)

  • {tango} điệu nhảy tănggô
    • Tango tanzen {to tango}: