Bàn phím:
Từ điển:
 

der Tang

  • {seaweed} tảo biển
    • der Tang (Botanik) {tang}: