Bàn phím:
Từ điển:
 

das Tamarakholz

  • {tamarack} cây thông rụng lá, gỗ thông rụng lá