Bàn phím:
Từ điển:
 

das Talkum

  • {talcum powder} bột tan