Bàn phím:
Từ điển:
 

der Talisman

  • {mascot} vật lấy khước, người đem lại khước, con vật đem lại khước
  • {talisman} bùa, phù