Bàn phím:
Từ điển:
 

der Taktstock

  • {wand} đũa thần, gậy phép, que đánh nhịp, gậy quyền, quyền trượng
    • der Taktstock (Musik) {baton; stick}: