Bàn phím:
Từ điển:
 

taktisch (Militär)

  • {tactical} chiến thuật, khôn khéo, tài tình, nhiều mưu lược