Bàn phím:
Từ điển:
 

der Taktiker

  • {tactician} nhà chiến thuật