Bàn phím:
Từ điển:
 

das Taktgefühl

  • {sense of tact}