Bàn phím:
Từ điển:
 

ấu trùng

  • d. Dạng của loài động vật mới nở từ trứng ra và đã có đời sống tự do.