Bàn phím:
Từ điển:
 

bản thể

  • [Essence] Essenz, Wesen