Bàn phím:
Từ điển:
 

bản tâm

  • [Intention] Absicht, Zweck