Bàn phím:
Từ điển:
 

bản kê

  • [Inventory] Inventar, Inventur