Bàn phím:
Từ điển:
 

bần cùng hoá

  • [to pauperize] arm machen