Bàn phím:
Từ điển:
 

ANZUS

  • (Australia, New Zealand, United States) Khối quân sự-chính trị gồm ô-xtrây-li-a, Niu Di-lân, Mĩ được thành lập trên cơ sở "Hiệp ước an ninh tay ba" kí ngày 1.9.1951 tại Phra-xi-xcô (Mĩ) và có hiệu lực từ ngày 29.4.1952