Bàn phím:
Từ điển:
 

ban trưa

  • [Midday] Mittag, mittägig
  • [noon] Mittag
  • [at noon] mittags