Bàn phím:
Từ điển:
 

ang áng

  • trgt. Độ chừng: Giá tính ang áng một triệu đồng.