Bàn phím:
Từ điển:
 

bám

  • [To hang on to] festhalten an