Bàn phím:
Từ điển:
 

án Mạnh ngang mày

  • Nói việc Nàng Mạnh khi dâng cơm cho chồng thường nâng ngang mày