Bàn phím:
Từ điển:
 

ấn loát

  • đgt. (H. ấn: in; loát: chải) In tài liệu: Phụ trách việc ấn loát.