Bàn phím:
Từ điển:
 

ấn hành

  • đgt. In ra và phát hành: ấn hành báo chí.