Bàn phím:
Từ điển:
 

ấn

  • phù phép trừ tà của thầy pháp