Bàn phím:
Từ điển:
 

dấu gạch ngang

  • [Dash] Gedankenstrich, Querstrich