Bàn phím:
Từ điển:
 

danh

  • [name] Name
  • [fame] Ruf, Ruhm
  • [reputation] Ansehen