Bàn phím:
Từ điển:
 

dẫn đô

  • [extradite] ausliefern